Stichting Nijjiersrevu De Jouwer
Skriuwadres:    info@revudejouwer.nl
KVK:     58046518
IBAN :   NL25 RABO 0130 0701 06
Bestjoer:
 • Foarsitter:
  Jan Brinksma
 • Ponghâlder:
  Vivian Holtrop-Brattinga
 • Bestjoerslid:
  Wiebren Holtrop
 • Bestjoerslid/Skriuwer:
  Tea Osinga-Van der Zee
 • PR / Kommunikaasje:
  Folkeline Papjes-Dijkstra
Wij geane soarchfâldich om mei jo gegevens (sjoch de privacy ferklearring)
Miskien sjogge we jo ek op: