Foar de alderlêste nijtsjes kinne jo ek sjen op Facebook, Instagram en Twitter. →
2022
==== Revu bijlage uit de Jouregio====
Leeuwarder Courant 07-01-2019
Jouster Courant 07-01-2019

Friesch Dagblad


2018
FrieschDagblad 8jannewaris 2018
Jouster Courant 28 desimber 2017
Friesch Dagblad 9 jannewaris 2017
Jouster Courant 12 jannewaris 2017
Leeuwarder Courant 9 jannewaris 2017
Jouster Courant 29 desimber 2016.