Stichting Nijjiersrevu De Jouwer
Skriuwadres:    info@revudejouwer.nl
KVK:     58046518
IBAN :   NL25 RABO 0130 0701 06
Bestjoer:
 • Skriuwer:
  Jan Brinksma
 • Ponghâlder:
  Vivian Holtrop-Brattinga
 • Bestjoerslid:
  Wiebren Holtrop
 • Bestjoerslid:
  Tea Osinga-Van der Zee
 • PR / Kommunikaasje:
  Folkeline Papjes-Dijkstra
 • Wy sykje in nije foarsitter. Is dat wat foar jo of foar immen die't jo kinne? Lit it ús witte. Yn it besteande bestjoer kin ek fan funksje wiksele wurde.
Wij geane soarchfâldich om mei jo gegevens (sjoch de privacy ferklearring)
Miskien sjogge we jo ek op: