De 35e revu ″″Keallepoaten, sturtklokken en oare kofje″″ wurdt opfiert yn oktober 2022. De kaartferkeap start yn septimber 2022. Hâld ús webside en sosjale media yn e gaten om op e hichte te bliuwen.

Oer: