De 34e Nijjiersrevu Grut, Grutter, Grutsk hat west.

Wy sjogge jo graach by de 35e Nijjiersrevu yn jannewaris 2021.

Oer: