Stichting Nijjiersrevu de Jouwer
Durk Brouwer:  Foarsitter
Vivian Holtrop- Brattinga:  Ponghâlder
Jan Brinksma:  Skriuwer
Wiebren Holtrop:  Bestjoerslid
Tea Osinga-Van der Zee:  Bestjoerslid
Folkeline Papjes-Dykstra:  PR en Kommunikaasje
 • Koordinator:
  Durk Brouwer
 • Regy:
  Anneke van den Akker-Duhoux
 • Teksten:
  Bert Steeman, Durk Brouwer, Folkeline Papjes, Harmen Houtman, Jan Mink,
  Thea de Lange.
 • Muzikale lieding:
  Leon Smits
 • Muzykarranzjeminten:
  Leon Smits
 • Revu band:
  Adriaan van Pelt, Durk Brouwer, Leon Smits, Reitse Holtrop, Wieger Romkes
 • Spilers / spylsters:
  Appie de Vries, Doetie Wiersma, Durk Brouwer, Eelco Bron, Folkeline Papjes, Glenn Stoker, Judith Brattinga, Reitse-Geert Strien, Tea Osinga,
  Thea de Lange, Wiebren Holtrop
 • Dekôr:
  Albert de Graaf, Appie de Vries, Hotze Siesling, Jan v.d. Werf, Jouke Aukes,
  Marten de Boer, Piet de Vreeze en Walter de Graaf.
 • Klaaiïng:
  Anneke de Vreeze, Jolanda Potijk, Tea Osinga en Thea de Lange
 • Grime:
  Ellie Bouwhuis, Roelineke Meester, Sabine v.d.Berg
 • Kofje:
  Jan Brinksma
 • Omballingen:
  André Boersma, Stefan Boersma, Frank Leenstra, Lute Papjes, Vivian Holtrop
 • Ljocht:
  Hendrik van der Zee en Sietse de Jager
 • Fotografy:
  Nico de Lange
 • Progamma boekje:
  Michiel Osinga
 • Poster ûntwerp:
  Thea de Lange, Michiel Osinga
 • Facebook, Instagram & Twitter:
  Folkeline Papjes
 • Webside:
  Appie de Vries