De 35e revu hat west. Wy sjogge jimme graach by de 36e Nijjiersrevu yn jannewaris 2024!